ADM Śródmieście

Administracja nieruchomościami od 1997 roku

O Firmie

ADM Śródmieście Spółka z o.o. jest firmą, która prowadzi kompleksowe usługi z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami. Spółka powstała na skutek likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w oparciu o przepisy prawa handlowego. Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy 15 stycznia 1997 roku po wygraniu przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Urząd Rejonowy na administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną i profesjonalnie przygotowaną kadrę pracowniczą. Pracownicy posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe do wykonywania obsługi nieruchomości, licencje nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uprawnienia budowlane, uprawnienia wydane przez Departament Rachunkowości do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ukończone szkolenia w zakresie kwalifikacji do zawodowego prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania nieruchomościami. ADM Śródmieście posiada własną grupę interwencyjno - konserwacyjną. Warsztaty i sprzęt jakim dysponuje spółka zapewniają rzetelne wykonywanie konserwacji na budynkach i niezwłoczne usuwanie powstałych awarii.

Jesteśmy spółką z dużym doświadczeniem. Zarządzanie i administrowanie budynkami powierzają nam zarówno Wspólnoty Mieszkaniowe, prywatni właściciele jak również Gmina Lublin i Skarb Państwa.

Z wielkim zainteresowaniem zapoznamy się również z innymi zagadnieniami, które będą miały związek z zarządzaniem. Polecamy nasze usługi. Każdorazowo zakres oferowanych usług uzgadniamy z naszym Partnerem. Jesteśmy gotowi podjąć zarządzanie w najszerszym zakresie, w pełni wyręczając właściciela nieruchomości z trudnych i kłopotliwych obowiązków.

Więcej

Kontakt

ADM „Śródmieście” sp. z o.o.
20-078 Lublin, ul. Cicha 8
NIP: 712-20-79-762
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000059461
Wysokość kapitału zakładowego: 62 920,00 PLN

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku  w godzinach: 7-15
Po godzinie 15-tej zapewniamy interwencyjną obsługę pogotowia technicznego "DŹWIGAZ" Sp. z o.o.; Tel. (81) 74-74-174                                            

Zarząd
Beata Nadulska – Prezes Spółki; kontakt e-mail: beata@adm.lublin.pl

Prokurenci
Iwona Kamińska – Główny Księgowy; kontakt e-mail: iwona@adm.lublin.pl
Elżbieta Piątkowska – Kierownik d/s Eksploatacji; kontakt e-mail: piatkowska-elzbieta@wp.pl

Sekretariat
Tel: (81) 536-11-20; kontakt e-mail: bg@adm.lublin.pl
Fax: (81) 534-65-00

Dział Eksploatacji
Tel: (81) 536-11-21 lub (81) 536-11-30; kontakt e-mail: eliza@adm.lublin.plsm@adm.lublin.pl, bg@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-29 – Elżbieta Piątkowska - Kierownik d/s Eksploatacji; kontakt e-mail: piatkowska-elzbieta@wp.pl

Dział Techniczny oraz Inwestycji i Remontów
Tel: (81) 536-11-28 – Łukasz Grelewicz; kontakt e-mail: lukasz@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-25 – Danuta Bielak - Kierownik Działu Technicznego; kontakt e-mail: bielak@adm.lublin.pl

Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych i Współwłasności
Tel: (81) 536-11-22; kontakt e-mail: joanna@adm.lublin.pl, kb@adm.lublin.pl
Tel: (81) 536-11-23 lub (81) 536-11-26; kontakt e-mail: agata@adm.lublin.plbarbara@adm.lublin.pl, iz@adm.lublin.pl

Kasa i Fakturowanie
Tel: (81) 536-11-22; kontakt e-mail: kb@adm.lublin.pl

Zgłoszenia:
awarii i usterek:  Tel. (81) 536-11-28; kontakt e-mail: tadeusz@adm.lublin.pl,  lukasz@adm.lublin.pl,
stanu wodomierza w okresie rozliczeniowym: Tel. (81) 536-11-21 lub (81) 536-11-30; kontakt e-mail: sm@adm.lublin.pl


Wyświetl większą mapę

 

Więcej

Zasady udostępniania nieruchomości w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych pozostających w administrowaniu ADM „Śródmieście” Sp. z o. o.

Zasady udostępniania nieruchomości w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych pozostających w administrowaniu ADM „Śródmieście” Sp. z o. o.
20-078 Lublin, ul. Cicha 8
Tel. 81 536 11 20
e-mail. adm@adm.lublin.pl

§ Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
2. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw;

§ Zasady ogólne
1. Podmiotem uprawnionym do udostępniania nieruchomości w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych jest  Wspólnota Mieszkaniowa bądź Współwłaściciele Nieruchomości (k. c. art. 195, 199) w imieniu, których może działać Zarządca bądź Administrator o ile wynika to z umocowanie tj. uchwały bądź stosownych pełnomocnictw;
2. Co do zasady, udostępnienie nieruchomości na cel w pkt. 1 następuje na czas nieoznaczony;
3. Udostępnienie nieruchomości na cel w pkt. 1 następuje na rzecz podmiotu (Operatora) pod warunkiem, że jest on wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i uzyskał status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. nr 171, poz. 1800  z późn. zm.;
4. Operator zobowiązany jest z do zawarcia z Udostępniającym umowy o dostęp do budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług;
5. Wszelkie prace związane z wykonaniem, konserwacją czy modernizacją sieci Operator zobowiązany jest wykonać w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników budynku i nie umożliwiający korzystania z nieruchomości;
6. Po wykonaniu prac, o których mowa w pkt. 5 Operator zobowiązany jest do uprzątnięcia wszystkich zanieczyszczeń, jakie powstały na skutek prowadzenia przez niego prac.

§ Przebieg postępowania
1. Operator ubiegający się o udostępnienie nieruchomości zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów”
a) wniosek o dostęp do budynku w celu dostarczenia publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych określający szczegółową lokalizację budynku;
b) pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu Operatora;
c) dokument stwierdzający, że Operator (Wnioskodawca) jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej i uzyskał status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego;
2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie ADM „Śródmieście” Sp. z o. o.; 20-078 Lublin; ul. Cicha 8;
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w ADM „Śródmieście” Sp. z o. o. Do czasu uzupełnienia wniosku sprawa pozostaje bez rozpatrzenia;
4. Informujemy, że wniosek będzie rozpatrywany przez Wspólnoty Mieszkaniowe w okresie lutego i marca, a w przypadku budynków Współwłasności od marca do czerwca lub w terminach zebrań zwoływanych w okresach po sprawozdawczych. Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych bądź Współwłasności nie będą zwoływane na wyłączną okoliczność wniosku.

Więcej

Lokal do wynajęcia przy ul. Krak. Przedm 32 w Lublinie

ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Krak. Przedm 32 w Lublinie, usytuowany w podwórku nieruchomości o pow. 19 m2. Do lokalu zostało przydzielone pomieszczenie piwniczne o powierzchni 14,60 m2. Oba pomieszczenia wyposażone są w instalacje grzewczą (gazową), wod -kan.

 •     Czynsz za lokal o łącznej pow. (19 m2 +14.60 m2) - 2740,00 zł netto

Osoba do kontaktu: Elżbieta Piątkowska; tel. (81) 536-11-29, kom. 609-734-188, e-mail: piatkowska-elzbieta@wp.pl

Więcej

Zapraszamy do konkursu ofertowego: Remont budynku przy ul. Skłodowska 42 w Lublinie

ADM „Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza firmy do konkursu ofertowego; "Remont budynku przy ul. Skłodowska 42 w Lublinie".

Prace będą obejmowały m.in.:

 • remont uszkodzonych, zawilgoconych tynków,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołu,
 • ocieplenie stropodachu,
 • ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji,
 • wymiana okien na klatkach schodowych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i remont bramy wjazdowej,
 • remont płyt i balustrad balkonowych,
 • remont daszków nad wejściami,
 • wymiana obróbek blacharskich,
 • montaż osłon na rurach spustowych,
 • montaż zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji.

Specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie (pokój nr 2)  – cena 50 zł. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak - tel. 81 536-11-25, Łukasz Grelewicz - tel. 81 536-11-28.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa do dnia 03.11.2017 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godz. 12:30 w Sali Konferencyjnej ADM "ŚRÓDMIEŚCIE " Sp. z o.o.

Więcej

!!! Lokal użytkowy do wynajęcia !!!

ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy do remontu przy ul. Zamojskie 23 w Lublinie, usytuowany na parterze we frontowej części budynku  o pow. 73,80 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wod-kan. Istnieje możliwość wykonania ogrzewania gazowego.

        Czynsz do negocjacji.

       Najem wzamian za wykonanie remontu.

Kontakt  pod nr tel. 81 536 11 29 bądź  drogą mailową na adres bg@adm.lublin.pl

Więcej

Zapraszamy do konkursu ofertowego: Remont budynku przy ul. Staszica 22A w Lublinie.

ADM „Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza firmy do konkursu ofertowego; "Remont i kolorystyka elewacji z remontem balkonów i stropu poddasza w budynku mieszkalnym przy ul. Staszica 22A w Lublinie".

Prace będą obejmowały m.in.:

 • remont elewacji,
 • remont balustrad i krat parteru,
 • remont balkonów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • remont cokołów,
 • ocieplenie stropu poddasza,
 • wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie (pokój nr 2)  – cena 50 zł. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak - tel. 81 536-11-25, Łukasz Grelewicz - tel. 81 536-11-28.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa do dnia 03.11.2017 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej ADM "ŚRÓDMIEŚCIE " Sp. z o.o.

Więcej

Zapraszamy do konkursu ofertowego: Docieplenie elewacji budynku przy ul. Kwiatów Polnych 16 w Lublinie

ADM „Śródmieście” Sp. z o.o. zaprasza firmy do konkursu ofertowego; "Docieplenie elewacji budynku przy ul. Kwiatów Polnych 16 w Lublinie".

Prace będą obejmowały m.in.:

 • usunięcie zawilgoconych tynków,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie cokołów,
 • wymiana obróbek blacharskich parapetów podokiennych,
 • remont stalowych słupów zewnętrznych, balustrad i obróbek blacharskich balkonów

Specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie (pokój nr 2)  – cena 50 zł. Na miejscu można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak - tel. 81 536-11-25, Łukasz Grelewicz - tel. 81 536-11-28.

Oferty należy złożyć w sekretariacie ADM "ŚRÓDMIEŚCIE" Sp. z o.o. Termin składania ofert upływa do dnia 03.11.2017 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej ADM "ŚRÓDMIEŚCIE " Sp. z o.o.

Więcej