- OFERTA -

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Zapewniamy profesjonalny poziom świadczenia usług i miłą obsługę naszego klienta.

Oferujemy Państwu:

 • obsługę administracyjną
 • obsługę finansowo- księgową
 • konserwację i utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości
 • utrzymanie czystości i porządku

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

administrowanie-adm

W ramach obsługi administracyjnej:

 • Podpisywanie i negocjowanie umów z dostawcami mediów i innymi podmiotami
 • Prowadzenie ewidencji poszczególnych lokali
 • Reprezentowanie nieruchomości na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i ponownymi, organizacji samorządowej, bankami i innymi urzędami
 • Pośredniczenie  w zawieraniu umów ubezpieczeniowych części wspólnej
 • Udzielanie informacji o sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością
 • Opracowywanie uchwał
 • Zwoływanie zebrań
 • Prowadzenie innych bieżących spraw związanych z nieruchomością

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

finanse-adm

W ramach obsługi finansowo-księgowej:

 • Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Rozliczanie poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością
 • Windykację należności
 • Naliczanie odsetek za zwłokę zgodnie z podjętą uchwałą
 • Opracowywanie planów gospodarczych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz deklaracji do Urzędu Skarbowego

UTRZYMANIE
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

czystosc-adm

W zakresie utrzymania czystości i porządku:
(częstotliwość uzgodniona w umowie):

 • Zamiatanie i mycie klatek schodowych
 • Zamiatanie posesji
 • Pielęgnacja zieleni
 • Mycie okien i lamperii na klatkach schodowych
 • W okresie jesiennym grabienie i wywóz liści
 • W okresie zimowym odśnieżanie i skuwanie lodu, nawisów śnieżnych oraz zapewnienie soli i piachu

konserwacjA i utrzymanIE należytego stanu technicznego

konserwacja-adm

W ramach konserwacji i utrzymania należytego stanu technicznego:

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
 • Dokonywanie bieżącej konserwacji wg faktycznych potrzeb, rozliczanej na podstawie obowiązujących norm i katalogów nakładów rzeczowych( w oparciu o ceny nie wyższe niż 90% średnich stawek podawanych przez biuletyn SEKOCENBUD)
 • W przypadku awarii przekraczającej zakres bieżącej konserwacji zarządca niezwłocznie i samodzielnie podejmuje działania w celu jej usunięcia
 • Zlecanie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków: rocznych i 5 – letnich przewidzianych przez przepisy Prawa budowlanego w tym kominiarskich, gazowych, elektrycznych, p.poż itp.
 • Przygotowanie i realizację planów remontowych zgodnie z przyjętą uchwałą

Jesteśmy otwarci na negocjacje dotyczące poszczególnych warunków jak również zakresu prac jakie chcielibyście Państwo aby spółka
ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. wykonywała dla Państwa.

Zapraszamy do skontaktowania się
z nami w celu nawiązania satysfakcjonującej obie strony współpracy.