Konkurs ofertowy: Budowa instalacji c. w. u. wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym przy ul. Grottgera 7 w Lublinie.

Data publikacji: 2022-08-04

ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofertowy na: “Budowa instalacji c. w. u. wraz z cyrkulacją w budynku mieszkalnym przy ul. Grottgera 7 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m. in.:

  • budowa instalacji c. w. u. wraz z cyrkulacją
 

Dokumenty ofertowe tj. specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie w godzinach pracy biura w cenie 70,00 zł + Vat. Na miejscu można zapoznać się z Projektem technicznym.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Misiarz – tel. 81 536-11-29.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie do dnia 19.08.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.08.2022 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o. o.

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawno – finansowych