Konkurs ofertowy: Wymiana tablicy głównej budynku, oraz przebudowa wewnętrznej linii zasilającej wraz ze zmianą tablic piętrowych budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 5 w Lublinie.

Data publikacji: 2022-04-28

ADM „ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. ogłasza konkurs ofertowy na: “Wymianę tablicy głównej budynku oraz przebudowa wewnętrznej linii zasilającej wraz ze zmianą tablic piętrowych budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 5 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m. in.:

  • wymianę przyłącza do budynku,

  • budowa w.l.z. na 3 klatkach schodowych,

  • zmiana tablic piętrowych na 3 klatkach schodowych wraz z zabudową

Dokumenty ofertowe tj. specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy prosimy nabyć w siedzibie ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie w godzinach pracy biura w cenie 70,00 zł + Vat. Na miejscu można zapoznać się z Projektami technicznymi.

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak – tel. 81 536-11-25.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie do dnia 23.05.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o. o.

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawno – finansowych.