Zapraszamy do konkursu ofertowego: Docieplenie elewacji budynku przy ul. Kwiatów Polnych 16 w Lublinie

Data publikacji: 2017-09-22

ADM „Śródmieście” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofertowy na: “Docieplenie elewacji budynku przy ul. Kwiatów Polnych 16 w Lublinie”.

Prace będą obejmowały m.in.:

  • usunięcie zawilgoconych tynków,
  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie cokołów,
  • wymiana obróbek blacharskich parapetów podokiennych,
  • remont stalowych słupów zewnętrznych, balustrad i obróbek blacharskich balkonów

Dokumenty ofertowe tj. specyfikacje, przedmiar robót, wzór umowy można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. przy ul. Cicha 8 w Lublinie w godzinach pracy biura w cenie 50,00 zł. + Vat. W Dziale Technicznym (Pokój nr 7) ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. można zapoznać się z Projektem budowalnym.

Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Danuta Bielak – tel. 81 536-11-25, Łukasz Grelewicz – tel. 81 536-11-28.

Oferty należy składać w zamknietych kopertach w Punkcie Obsługi Klienta ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. do dnia 03.11.2017 r. do godz. 15:00.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.11.2017 r. o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej ADM “ŚRÓDMIEŚCIE ” Sp. z o.o.

ADM “ŚRÓDMIEŚCIE” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia konkursu ofertowego bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawno – finansowych.